REGULAMIN PLATFORMY OPP.E-PITY.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.01 Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Platformy oraz jej Usług, a także reguluje prawa i obowiązki e-file oraz Użytkownika związane z korzystaniem przez niego z Platformy oraz Usług świadczonych przez e-file drogą elektroniczną za pomocą Platformy.

1.02 Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Platformy, lub przed zawarciem umowy o świadczenie usług oferowanych w ramach Platformy, powinien zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki związane z tym korzystaniem. Użytkownik korzystający z Platformy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

1.03 Regulamin udostępniany jest na stronach Platformy w sposób umożliwiający każdemu zapoznanie się z jego treścią, wydrukowanie bądź pobranie i zapisanie Regulaminu na własnym urządzeniu.

2. DEFINICJE

2.01 [e-file] – oznacza e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953,

2.02 [Użytkownik Platformy] – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Platformy oraz Usług na podstawie warunków Regulaminu lub dodatkowych warunków, wymaganych do korzystania z Usług,

2.03 [Regulamin] – oznacza niniejszy Regulamin,

2.04 [Platforma] – udostępniony w domenie opp.e-pity.pl lub subdomenach internetowych serwis, za pomocą którego e-file świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników,

2.05 [OPP] – użytkownik Platformy będący Organizacją Pożytku Publicznego w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), wpisany do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający status Organizacji Pożytku Publicznego oraz znajdujący się w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, dostępnym na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności w Biuletynie Informacji Publicznej (https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/);

2.06 [Darmowa Usługa Standard] – oznacza oferowaną na Platformie bezpłatną usługę, w ramach której OPP uzyskuje możliwość posługiwania się funkcjonalnościami wskazanymi na stronie www: https://opp.e-pity.pl/oferta - w opcji oferta standard za darmo;

2.07 [Usługa Extra] – oznacza oferowaną na Platformie płatną usługę, w ramach której OPP uzyskuje możliwość posługiwania się funkcjonalnościami wskazanymi na stronie www: https://opp.e-pity.pl/oferta - w opcji oferta extra;

2.08 [Usługa VIP] - oznacza oferowaną na Platformie płatną usługę, w ramach której OPP uzyskuje możliwość posługiwania się funkcjonalnościami wskazanymi na stronie www: https://opp.e-pity.pl/oferta - w opcji oferta VIP;

2.09 [Generator Subkonta] – oznacza oferowaną na Platformie bezpłatną usługę (https://opp.e-pity.pl/generatorsubkonto), w ramach której dostępne są funkcjonalności przypisane do Usługi Standard z wyłączeniem możliwości modyfikacji danych OPP, którą użytkownik zdefiniował w generatorze poprzez podanie jej numeru KRS,

2.10 [Usługi] – oznacza łącznie Darmową Usługę Standard, Usługę Extra, Usługę VIP i Generator Subkonta,

2.11 [Funkcjonalności] – oznacza funkcje dostępne dla OPP w ramach Usługi Standard, Usługi Extra lub Usługi VIP, szczegółowo wskazane na stronie https://opp.e-pity.pl/oferta albo funkcje dostępne poprzez usługę Generator Subkonta,

2.12 [Zamówienie] – oznacza wolę ze strony OPP do kontaktu przez e-file w celu otrzymania od e-file oferty zawarcia umowy na odpłatne świadczenie Usługi Extra lub Usługi VIP; wysłanie zamówienia z Platformy nie stanowi zawarcia umowy ani nie jest ofertą, lecz jest wyłącznie podstawą do rozpoczęcia negocjacji (kontaktu) między e-file a OPP; Zamówienie nie powoduje jakichkolwiek zobowiązań ze strony e-file lub OPP; zawarcie umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności z chwilą akceptacji przez e-file treści pisemnego Zamówienia na formularzu udostępnionym OPP oraz przekazanym e-file w formie pisemnej; w razie wątpliwości do zawarcia umowy (akceptacji treści pisemnego Zamówienia złożonego przez OPP), dochodzi z chwilą wystawienia przez e-file faktury proforma, faktury zaliczkowej lub faktury na rzecz zamawiającej Usługę OPP,

2.13 [Baza OPP] – wykaz Organizacji Pożytku Publicznego prowadzony w domenie https://www.e-pity.pl, zawierający listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, opracowany na podstawie wykazu opublikowanego przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, dostępnego na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności w Biuletynie Informacji Publicznej (https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/) na dzień 30 listopada,

2.14 [Adres e-mail OPP] – elektroniczny adres skrzynki pocztowej OPP umożliwiający przesyłanie wiadomości poprzez sieć komputerową, w tym Internet, podany w sprawozdaniu merytorycznym z działalności tejże OPP jako jej adres e-mail,

2.15 [Program] – program komputerowy "e-pity 2022", umożliwiający wypełnianie formularzy, wysyłanie e-deklaracji lub wydrukowanie deklaracji podatkowych za rok 2022 lub deklaracji podatkowych i e-deklaracji za rok 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 i 2016. Program komputerowy e-pity udostępniany jest Użytkownikowi do korzystania w wersji Online (a w przypadku Usługi VIP i Usług Extra także jako wykonywalny plik - np. exe), z którego Użytkownik korzystać może na zasadach sformułowanych w umowie licencyjnej (Licencja https://www.e-pity.pl/informacje-prawne/licencja/). Program stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) (dalej: Prawo autorskie).

2.16 [Konto OPP] - panel przeznaczony do edycji danych w Bazie OPP oraz informacji dotyczących świadczonych Usług; dostępny wyłącznie po weryfikacji z użyciem Adresu e-mail OPP. Dostęp do Konta OPP możliwy jest wyłącznie za pomocą hasła szyfrowanego z użyciem bezpiecznego protokołu SSL. W ramach Pakietu Extra i Pakietu VIP w Koncie OPP w stosunku do Darmowej Usługi Standard, istnieje dodatkowa możliwość wprowadzenia lub modyfikacji nazwy organizacji, opisu działalności oraz banera, które pojawią się w aplikacji, w wersji pliku wykonalnego np. exe. W ramach w/w pakietów dostępne są także statystyki, w których możliwe jest śledzenie wartości zadeklarowanych przez użytkowników Programu e-pity odliczeń 1,5% na rzecz tej OPP.

2.17 [Konsument] - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.18 [Przedsiębiorca] - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY ORAZ USŁUG

3.01 Platforma oraz Usługi utworzone zostały oraz funkcjonują w celu pomocy w pozyskiwaniu przez OPP funduszy na realizację ich celów statutowych. Cel ten realizowany jest w szczególności poprzez udostępnienie OPP Darmowej Usługi Standard oraz możliwości zawarcia umowy na Usługę Extra lub Usługę VIP, na podstawie informacji przekazanych w Zamówieniu. Ponadto cel realizowany jest poprzez udostępnienie Użytkownikowi Generatora Subkonta oraz wpisu OPP do Bazy OPP.

3.02 Dostęp do Platformy jest dobrowolny i poza Usługą Extra i Usługą VIP jest nieodpłatny. Użytkownicy mają dostęp do prezentowanych w ramach Platformy treści oraz oferty świadczonych przez e-file Usług.

3.03 Prawo korzystania z treści Platformy lub z usługi Generatora Subkonta, lub z Darmowej Usługi Standard nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy i odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu.

3.04 Usługa Extra i VIP przeznaczone są dla OPP. Korzystanie z Serwisu i usługa Standard przeznaczone są dla użytkowników będących OPP, Przedsiębiorcami lub konsumentami.

3.05 Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu e-file udziela nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i miejscu, niewyłącznej, licencji na korzystanie z funkcjonalności Darmowej Usługi Standard lub funkcjonalności Generatora Subkonta, na następujących polach eksploatacji:

 1. funkcjonalności mogą być umieszczane na stronie www przypisanej OPP oraz na innych stronach wskazanych dowolnie przez OPP,
 2. funkcjonalności mogą być udostępniane do wglądu lub wykorzystywania na wszelkich publicznych oraz prywatnych nośnikach danych,
 3. funkcjonalności mogą być wykorzystywane dla celów prywatnych, jak również w celu profesjonalnego, w tym za wynagrodzeniem, rozliczania deklaracji podatkowych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,

3.06 Dostęp do Usługi Extra i Usługi VIP jest odpłatny. Prawo do korzystania z Usługi Extra i Usługi VIP przysługuje wyłącznie OPP po uprzednim wysłaniu Zamówienia lub zawarciu przez nią umowy z e-file w formie pisemnej. Korzystanie z poszczególnych funkcjonalności może wymagać dodatkowo zawarcia Umowy Licencji.

3.07 W zakresie, w jakim funkcjonalności Usługi Extra i Usługi VIP stanowią rozszerzenie odpowiednich funkcjonalności Darmowej Usługi Standard lub są dodatkowymi funkcjonalnościami nie występującymi w Darmowej Usłudze Standard, e-file udziela OPP, które zawarły umowy na korzystanie z Usługi Extra i Usługi VIP, w ramach odpłatnie nabytych pakietów, niewyłącznej, nieograniczonej co do miejsca licencji na korzystanie z tych funkcjonalności na czas określony w umowie pisemnej na następujących polach eksploatacji:

 • Rozpowszechniania funkcjonalności wyłącznie poprzez serwisy www należące do OPP, pod adresem/adresami wskazanymi i zaakceptowanymi w umowie pisemnej. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na ww. serwisach www jasnej i jednoznacznej informacji, iż funkcjonalności są dedykowane dla Zamawiającego i umożliwiają odliczenie 1,5% tylko na jego rzecz,
 • Rozpowszechniania funkcjonalności na płytach CD w nakładzie nieprzekraczającym 10 tys. sztuk. Cena zamówienia nie obejmuje przygotowania specjalnych plików Programu e-pity, projektu graficznego płyty CD lub innych nośników oraz ich  produkcji, które OPP wykonuje we własnym zakresie,
 • Rozpowszechniania funkcjonalności za pomocą poczty elektronicznej (w treści mailingu), przy czym na OPP ciąży dochowanie wszelkich związanych z tą formą rozpowszechniania wymogów prawnych, w tym Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przesyłanych e-mailach OPP zobowiązane jest zawrzeć informację o możliwości przekazania 1,5% podatku tylko na rzecz tej OPP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Rozpowszechniania funkcjonalności poprzez udostępnianie ich na płycie CD czy innych nośnikach,lub za pomocą poczty elektronicznej - podmiotom świadczącym usługi komercyjne, takim jak biura rachunkowe, kancelarie podatkowe i prawne itp., które bez wnoszenia dodatkowych opłat mogą używać tych funkcjonalności dedykowanych OPP bez żadnych limitów oraz ilości wypełnianych deklaracji.

3.08 Funkcjonalności oferowane w ramach Darmowej Usługi Standard, Usługi Extra, Usługi VIP lub w ramach Generatora Subkonta wymagają podania numeru KRS OPP. Podanie innych danych Organizacji Pożytku Publicznego wskazanych szczegółowo w trakcie korzystania z funkcjonalności lub w trakcie ich modyfikacji jest dobrowolne i nie stanowi warunku wykonania i prawidłowego działania Usługi.

3.09 Dane organizacji w udostępnianych OPP funkcjonalnościach oraz w Bazie OPP prezentowane są na podstawie informacji ze sprawozdania merytorycznego OPP.

3.10 Modyfikacja danych przez OPP w udostępnianych jej funkcjonalnościach możliwa jest wyłącznie w Koncie OPP po uprzedniej weryfikacji OPP na podstawie treści wiadomości e-mail wysłanej na Adres e-mail OPP.

3.11 Dane OPP od chwili ich modyfikacji przez OPP nie będą aktualizowane i zmieniane przez e-file. Jednocześnie e-file nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz aktualność danych zmodyfikowanych przez OPP.

3.12 Modyfikacja danych OPP wpływa na zmianę informacji prezentowanych w funkcjonalnościach udostępnionych OPP, w tym, w dostępnej dla użytkowników Bazie OPP.

4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ UDOSTĘPNIANIA APLIKACJI

4.01 Korzystanie z Platformy i Usług wymaga od Użytkownika posiadania standardowej przeglądarki internetowej (www),

4.02. Korzystanie z Pakietów Usługa Darmowa Standard, Extra i VIP wymaga dodatkowo posiadania aktywnego adresu e-mail OPP oraz programu do obsługi poczty elektronicznej.

4.03 W celu prawidłowego korzystania z Platformy i Usług Użytkownik powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać komputer osobisty, tablet lub smartfon, wyposażony w kartę sieciową lub modemem umożliwiające dostęp do Internetu, wyposażony w system operacyjny Windows (XP oraz nowsze), Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne,
 • posiadać przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookies w najnowszej wersji,
 • posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • posiadać łącze z siecią Internet.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

5.01 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Platformy i Usług w sposób zgodny z prawem i Regulaminem.

5.02 Użytkownik nie ma prawa dostarczania do Platformy i do Usług informacji o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami.

5.03 e-file nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację oraz modyfikację danych w Bazie OPP w sytuacji, od chwili gdy OPP dokonało pierwszej  modyfikacji samodzielnie, poprzez swoje Konto OPP. Dla wpisów w Bazie OPP, dla których nie dokonano nigdy żadnych modyfikacji, e-file zastrzega sobie prawo do zmian na podstawie sprawozdań merytorycznych OPP publikowanych przez Narodowy Instytut Wolności (https://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/) oraz każdorazowo po zmianie listy uprawnionych OPP opublikowanych w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, dostępnym na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności (https://niw.gov.pl/bip/).

5.04 Platforma przeznaczona jest do przeglądania jej zawartości przez Użytkowników bez możliwości jakiejkolwiek ingerencji w treść Platformy z ich strony. Działania Użytkowników mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Platformie, lub które mogłyby mieć wpływ na innych Użytkowników Platformy, bez wyraźnej zgody e-file, są zabronione.

5.05 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie oraz Usługach należą do e-file i podlegają one pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 2001 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w odniesieniu do stosowanych przez e-file oznaczeń – ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

5.06 Zawartość Platformy oraz wszelkie funkcjonalności dostępne w ramach Usług, w szczególności ich treści oraz kod źródłowy, jak również ich formy graficzne w całości lub w częściach, stanowią utwór w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia kopiowanie rozpowszechnianie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie całych materiałów i treści lub ich fragmentów jest zabronione. Nie ogranicza to prawa Użytkownika do wykorzystania materiałów zamieszczonych w Platformie dla użytku osobistego oraz w zakresie dozwolonego użytku publicznego. Korzystanie z poszczególnych funkcjonalności lub poszczególnych Usług może wymagać dodatkowo zawarcia Umowy Licencji.

5.07 OPP zobowiązana jest dostarczać wyłącznie utwory, do których posiada majątkowe prawa autorskie pozwalające na ich publikację w Programie e-pity i Bazie OPP. e-file nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne naruszenie osobistych i majątkowych praw autorskich w zakresie materiałów i treści jakie do Platformy dostarcza OPP (logo oraz treści opisu), oraz wszelkie inne utwory przekazane e-file w zakresie realizacji Zamówienia na Pakiet Extra lub Pakiet VIP. e-file nie przejmuje na siebie także odpowiedzialności przewidzianej art.15 Ustawy z dnia 7 października 1999 o języku polskim. W obu powyższych wypadkach odpowiedzialność e-file jest wyłączona.

5.08 e-file zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub redakcji dostarczonych do Platformy lub przekazanych w trakcie realizacji Zamówienia materiałów lub odmowy ich publikacji ze względu na ich treści, jeżeli uzna je za niestosowne lub nieprawdziwe, krzywdzące dla osób trzecich lub niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub normami społecznymi. W takiej sytuacji e-file może dokonać ich modyfikacji we własnym zakresie na podstawie danych publicznych lub zablokować ich publikację. Na modyfikację lub redakcję powyższych materiałów oraz ich publikację w formie zmienionej OPP wyraża zgodę.

5.09 Wszelkie działania ze strony osób trzecich dotyczące naruszeń ich praw autorskich i innych praw do utworów wskazanych w pkt. 5.07 skierowane zostaną przez e-file do OPP. W przypadku jakichkolwiek roszczeń w stosunku do e-file, e-file zastrzega wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym lub regresowym do OPP zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej.

5.10 W Programie lub pozostałych Funkcjonalnościach udostępnianych w ramach Usług w opcji przekazywania 1,5% podatku, występować będzie automatycznie wpisany numer KRS tej OPP, której Usługa jest dedykowana. OPP uznaje prawo podmiotu korzystającego z Programu dedykowanego tejże OPP, do odblokowania funkcji przekazywania 1,5% podatku na rzecz tej OPP, przy wsparciu ze strony Serwisu Obsługi Klienta e-file i za pomocą zaawansowanych funkcji Ustawień Programu.

5.11 OPP wyraża zgodę, aby w deklaracjach podatkowych PIT, wygenerowanych przez Program e-pity w odpowiednich polach formularza przeznaczonych do informacji dodatkowych odpisu 1,5% – automatycznie wpisywana była nazwa akcji e-file: „Akcja e-life”, do której użytkownik Programu e-pity może dopisać własne informacje dodatkowe.

5.12 OPP w przypadku Usługi VIP i Usług Extra przy publikacji linku do wykonywalnego pliku Programu e-pity - (np. exe), zobowiązana jest umieścić na stronie serwisu, na którym dokonuje tejże publikacji następujących zapisów:

 1. Linków w kodzie HTML: <a href="https://www.e-pity.pl">Program e-pity Copyright 2022-2023 e-file sp. z o.o. sp. k.</a> lub <a title="Program e-pity 2022-2023" href="https://www.e-pity.pl">Program e-pity by e-file</a>
 2. Wszelkich informacji wymaganych przez Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (, tj. z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Powyższe zapisy OPP obowiązana jest utrzymywać na serwisie, na którym dokonała publikacji Programu e-pity przez cały okres, na jaki OPP udzielona została licencja na Program e-pity.

5.13 e-file nie ponosi odpowiedzialności za błędy i konsekwencje wynikające z niewłaściwego stosowania Platformy, Programu e-pity i Funkcjonalności, ani nie odpowiada za wynikające z tego tytułu utraty zysków czy korzyści, koszty odtworzenia utraconych danych, koszty zastępcze sprzętu lub oprogramowania.

5.14 e-file zastrzega w stosunku do OPP i Użytkowników programu, że Program e-pity oraz Platforma jest utworem intelektualnym, w którym nie ma możliwości przewidzenia wszelkich jego zasad zachowania się i działania na komputerach, serwerach w sieci Internet, sieciach lokalnych i przy użyciu przeglądarek WWW.

5.15 e-file w całości wyłącza rękojmię, a w szczególności w tym zakresie, że Platforma i Program e-pity będzie działała w sposób należyty i oczekiwany, i nie jest odpowiedzialna wobec Użytkownika lub osoby trzeciej za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z używaniem Platformy i Programu e-pity, wliczając w to utratę spodziewanych korzyści, w tym za szkody lub przerwy w działalności Użytkownika, utratę informacji, danych itp. Ewentualne uzasadnione i potwierdzone roszczenia Użytkownika nie mogą przewyższać ceny jaką zapłacił zgodnie z Zamówieniem.

5.16 Korzystając z Konta OPP, OPP zobowiązane jest do utworzenia, przechowywania, zabezpieczenia i ochrony przed nieupoważnionym użyciem hasła dostępu, przesłanego na jej adres e-mail.

5.17 OPP akceptuje, że podawane w Koncie OPP dane statystyczne dotyczące kwot odliczeń 1,5% na jej rzecz są danymi poglądowymi i nie stanowią w żaden sposób zobowiązania e-file do tego, że OPP faktycznie kwoty takie pozyska. Wartość 1,5% będzie miała charakter orientacyjny w szczególności ze względu na fakt, iż nie wszyscy Użytkownicy Programu e-pity wyrażają zgodę na zbieranie danych statystycznych, ponadto zadeklarowane przez użytkownika Programu e-pity kwoty odliczenia nie muszą być jednoznaczne z ich faktycznym przekazaniem, a podawane kwoty odliczeń 1,5% będą korygowane przez algorytmy korygujące odchylenia. OPP akceptuje, że ostateczne informacje o wartości przekazanego 1,5% podatku OPP uzyskać może wyłącznie za pośrednictwem uprawnionych do tego organów państwa.

5.18 Program będzie udostępniany w ramach Usług na Platformie z uwzględnieniem regulacji prawnych i obowiązujących wzorów deklaracji PIT oraz e-deklaracji za dany rok podatkowy w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego, jeżeli wzory ww. formularzy za dany rok podatkowy będą opublikowane w Dzienniku Ustaw w terminie do 30 listopada danego roku, w przeciwnym wypadku w terminie do 15 dni roboczych od dnia ich publikacji.

6. REKLAMY I LINKI

6.01 W ramach Platformy, jak również w ramach Funkcjonalności, wyświetlane mogą być m.in. reklamy produktów i usług e-file oraz pochodzące od podmiotów trzecich niezależnych od e-file.

6.02 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że reklamy mogą zawierać linki do innych stron internetowych, których treść, jak również zasady udostępniania i korzystania z takiej treści, bądź oferowanych za pomocą takich stron internetowych produktów czy usług, pozostają poza kontrolą e-file.

6.03 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystając z określonego linka odsyłającego do innej – zewnętrznej wobec Platformy – strony internetowej, powinien zapoznać się z zasadami korzystania z tejże strony, gdyż kształtować one mogą prawa i obowiązki Użytkownika związane z korzystaniem z treści, usług lub produktów oferowanych przez inne podmioty niż e-file na stronach, do których prowadzić mogą reklamy zamieszczane w Serwisie.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.01 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu jest e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953.

7.02 W przypadku gdy korzystanie jest odpłatne, Użytkownik podaje dane osobowe niezbędne do kontaktu celem przedstawienia mu oferty handlowej obejmującej pakiet Usług Extra lub Pakiet VIP. W przypadku konieczności skorzystania przez Użytkownika z pomocy technicznej w związku z korzystaniem z usług świadczonych w związku z Platformą lub Usługami, Użytkownik podaje e-file dane osobowe w zakresie niezbędnym dla identyfikacji Użytkownika i nawiązania kontaktu z Użytkownikiem przez osobę świadczącą pomoc techniczną. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim przetwarzane są przez e-file wyłącznie w celach wskazanych jak powyżej.

7.03 Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w plikach Cookies: celów i sposobów ich przetwarzania oraz udzielanych bądź modyfikowanych zgód jakich udziela Użytkownik Platformy, korzystający z serwisów www lub Platformy - znajdują się w Polityce Cookies.

7.04 Gromadzenie danych osobowych przez e-file następować będzie jedynie na podstawie wyraźnej, odrębnej zgody Użytkownika, której udzielenie jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OPP może jednak ograniczać korzystanie w pełni z Funkcjonalności i Usług.

7.05 Ze względu na powyższe, jeżeli podczas korzystania przez Użytkownika z Programu bądź Usług oferowanych na Platformie pobrane zostaną dane osobowe (np. poprzez formularze zamówień), to komunikacja między urządzeniem Użytkownika, a serwerami e-file jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer), szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Dodatkowo bazy danych e-file są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

7.06 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 ze zm.).

7.07 Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez e-file nie będą udostępniane, wynajmowane ani zbywane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem powierzenia ich partnerom, którzy są podwykonawcami świadczonych usług oraz sytuacji przejęć lub fuzji dotyczących e-file, z zastrzeżeniem dalszych postanowień.

7.08 Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. instytucjom państwowym oraz przetwarzane przez e-file zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę.

7.09 Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych oraz prawo do wniesienia skargi do UODO. Użytkownik ma dostęp do pełnych informacji w tym zakresie w dziale "Informacje prawne" na stronie: https://www.e-pity.pl/informacje-prawne.

7.10 Użytkownik, który wprowadza dane osób trzecich w ramach usług na Platformie jest administratorem tych danych i określa cel i zakres ich przetwarzania, a tym samym ma obowiązki zw. z RODO wobec osób, których te dane dotyczą.

8. POUFNOŚĆ DANYCH

8.01 e-file zapewnia, że korzystanie przez Użytkownika z Platformy oraz Funkcjonalności oraz innych Usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych na Platformie, uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te Usługi, a nadto umożliwia Użytkownikowi jednoznaczną identyfikację stron Usług, potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tychże Usług oraz zakończenie, w każdej chwili, korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA

9.01 W celach wykonania obowiązku ustawowego e-file informuje, że: Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład, pisemnie na adres biura: e-file sp. z o.o. sp. k. ul. Naramowicka 176C/15, 61-611 Poznań. Dodatkowo temu użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy z chwilą zakończenia korzystania z Platformy i z Generatora Subkonta.

9.02 W odniesieniu do korzystania z Serwisu i Usług, Użytkownik, który nie jest Konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie ma prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartych na odległość, ze względu na charakter tych usług – świadczenia otrzymane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu nie mogą być zwrócone e-file. Odstępstwa od tej zasady regulować mogą umowy zawarte z Użytkownikiem na piśmie.

10. REKLAMACJE, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.01 Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w szczególności w zakresie błędów lub niepoprawnego działania Platformy, jak również w przypadku świadczenia przez e-file Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

10.02 Reklamacje można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@e-file.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki e-file: e-file sp. z o.o. sp. k. (60-461 Poznań, ul. Jeziorańska 12). W reklamacji Użytkownik powinien w szczególności opisać przedmiot reklamacji oraz zawrzeć w niej dane umożliwiające jego identyfikację i sformułowanie odpowiedzi.

10.03 e-file rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W wyniku rozpatrzenia zgłoszenia Użytkownik zostanie powiadomiony taką samą drogą, jaką złożył reklamację.

10.04 e-file może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeśli Użytkownik nie zawiadomi go przed upływem dwóch miesięcy od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą (tj. podmiotu, który korzysta usług świadczonych przez e-file drogą elektroniczną w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową) lub OPP, ograniczona jest do odpowiedzialności wyłącznie za rzeczywiście poniesione przez Użytkownika straty, a ponadto do maksymalnej kwoty odszkodowania równiej wysokości uzyskanego od Użytkownika wynagrodzenia związanego ze świadczonymi przez e-file na rzecz Użytkownika będącego OPP Usługami. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności e-file za szkody wyrządzone przez e-file umyślnie.

11. CZAS NA JAKI ZAWARTO UMOWĘ, WYPOWIEDZENIE UMOWY

11.01 W stosunku do Użytkownika, stosunek prawny nawiązany na podstawie Regulaminu, który jest podstawą korzystania z Platformy przez takiego Użytkownika, nawiązuje się z chwilą rozpoczęcia korzystania z Platformy, co łączy się z akceptacją Regulaminu i stosunek ten trwa przez czas, w którym Użytkownik nieprzerwanie korzysta z Platformy, a wygasa z chwilą, w której Użytkownik ten zaprzestał korzystania z Platformy.

11.02 Okres na jaki zawarto umowę na korzystanie z funkcjonalności odpłatnych reguluje umowa zawarta w formie Zamówienia na piśmie.

11.03 W stosunku do Darmowej Usługi Standard oraz Generatora Subkonta umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony.

11.03 e-file ma prawo rozwiązać każdy stosunek prawny nawiązany na podstawie Regulaminu bez okresu wypowiedzenia w przypadku naruszeń przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku uzyskania przez e-file wiedzy o korzystaniu z Platformy lub funkcjonalności niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, e-file ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług temu Użytkownikowi bez wypowiedzenia. Za naruszenia skutkujące prawem rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia przez e-file uznaje się w szczególności:

 1. korzystanie z wygenerowanych w ramach Usług funkcjonalności poprzez przykrywanie ich maską (nakładką) innych narzędzi lub Programów lub korzystając z skryptów i ustawień zmieniających adresy URL Usług wygenerowanych na Platformie,
 2. w stosunku do funkcjonalności płatnych – umieszczenie linków do Programu na innych serwisach www niż podane w Zamówieniu lub nie opublikowania informacji o których mowa w punkcie 5.11,
 3. niestosowania się do netykiety i norm społecznych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie pozyskiwania środków z akcji 1,5%,
 4. prowadzenie działań konkurencyjnych w stosunku do e-file,
 5. wprowadzających użytkowników w błąd co do działania lub funkcjonalności Programu e-pity,
 6. wszelkie zmiany w kodzie źródłowym funkcjonalności, wykorzystywanie i publikacje treści, jej fragmentów w wersji oryginalnej lub zmodyfikowanej dostępnych w Funkcjonalnościach w obszarach innych niż wskazane w pkt 3 Regulaminu.

11.04 Jeżeli umowa, o której mowa powyżej została wypowiedziana przez e-file ze względu na naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik nie może ponownie korzystać z Platformy bez zgody e-file.

12. OBOWIĄZKI W STOSUNKU DO KONSUMENTÓW

12.01 Korzystanie z Serwisu nie generuje obowiązku zapłaty ze strony konsumenta w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2004 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 278 ze zm.). Zobacz: Informacje istotne dla Konsumenta

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.01 Aktualna treść regulaminu udostępniona jest na stronie: https://opp.e-pity.pl/regulamin.

13.02 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność i wiążący charakter pozostałych postanowień Regulaminu.

13.03 Kontakt z e-file, w tym postępowanie reklamacyjne, możliwe są za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@e-file.pl, jak również pisemnie na adres siedziby e-file wskazanej w definicjach.

13.04 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a e-file, której przedmiotem są Usługi świadczone przez e-file w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez e-file w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

13.05 Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 4. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  4. platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13.06 Jeżeli Użytkownikiem jest OPP lub Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku nie dojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby e-file.